Akcija poreske uprave Živinice: Oporezivat će se prihodi od zarade preko interneta.

Novinska agencija Patria tražila je od Porezne uprave FBiH odgovore na oporezivanje prihoda iz inostranstva. Iz te institucije istiću da trenutno obrađuje podatke za prilive dohotka preko 10.000 KM, ali će u budućnosti svi prihodi iz inostranstva bez obzira na visinu biti predmet obrade.

Porezna uprava Federacije BiH namjerava oporezovati usluge rezidenata u Federacije koje daju u inostranstvu kao frilenseri iz oblasti informacionih tehnolologija, zatim djelatnost trgovačkih putnika, umjetnika, novinara itd. Možete li nam objasniti detaljnije ovu namjeru FPU? Koliki je procenat poreza u pitanju?

– Porezna uprava Federacije BiH trenutno obrađuje podatke za prilive dohotka preko 10.000 KM. Međutim, cilj Porezne uprave Federacije BiH je poštivanje načela pravednosti prema svim poreznim obveznicima, što znači da će svi prihodi iz inostranstva bez obzira na visinu biti predmet obrade od strane Porezne uprave Federacije BiH.

Porezna uprava Federacije BiH je sa ovom aktivnošću započela prije pola godine kada je svim bankama na teritoriji Federacije BiH upućen poziv da dostave podatke o fizičkim licima koja su tokom 2015, 2016. i 2017. godine putem PayPal sistema plaćanja ostvarili prilive na transakcijski račun u ukupnom iznosu od 10.000 KM i više u toku jedne godine. Postupajući po navedenom zahtjevu banke su dostavile tražene podatke.

Analizom dostavljenih podataka konstatovano je da su 843 fizička lica sa prebivalištem na području Federacije BiH putem PayPal sistema plaćanja u iznosima od 10.000 KM i više u toku jedne godine u periodu od 2015-2017. godine ostvarili prihod u iznosu većem od 37 miliona KM. Porezna uprava Federacije BiH se prvo opredjelila za kontrolu građana koji imaju prilive iz inostranstva na godišnjem nivou veće od 10.000 KM, iz razloga što se prednost za kontrolu uvjek daje velikim poreznim obvezncima, gdje se očekuje da će se utvrditi veće obaveze.

Nakon toga Porezna uprava Federacije BiH je u cilju poštivanja odredbi Zakona o porezu na dohodak („Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), uputila poziv svim fizičkim licima – rezidentima Federacije BiH koja ostvare prihod iz inostranstva po osnovu dohotka i priliva novca da prijave i plate porez na dohodak. U Zakonu o porezu na dohodak članovima10.,12 i 20 definisane su vrste dohotka koji se oporezuje.

Međutim, u pozivu koji je uputila Porezna uprava Federacije BiH navedeni su dohoci koji se najčešće ostvaruju preko PayPal, MoneyGram i drugih servisa. Također, i sva lica koja su u periodu od 2015-2017. godine ostvarili prihod iz inostranstva dužna su da u roku od 30 dana Poreznoj upravi Federacije BiH prijave i plate porez na dohodak po osnovu ostvarenih prihoda u navedenom periodu.

Porezna uprava Federacije BiH navodi u svom pozivu i nesamostalne djelatnosti sa radnim odnosom u inostranstvu. Šta ako su ta primanja na bilo koji način oporezovana u inostranstvu? Mislimo na izbjegavanje dvostrukog oporezivanja, koje je BiH potpisala sa brojnim državama.

– Shodno odredbama člana 25. Zakona o porezu na dohodak ako fizička osoba iz Federacije stekne dohodak u stranoj državi ili u Republici Srpskoj, ili u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, ostvareni prihod se oporezuje i u Federaciji i u stranoj državi ili na drugom teritoriju Bosne i Hercegovine. U tom slučaju porez na dohodak koji je plaćen u stranoj državi ili na drugom teritoriju Bosne i Hercegovine odbija se od poreza na dohodak u Federaciji.

Umanjenje poreza na dohodak u Federaciji za plaćene poreze u inozemstvu ili na drugom teritoriju Bosne i Hercegovine u poreznom razdoblju ne može prijeći visinu poreza na dohodak izračunatog primjenom stopa poreza na dohodak Federacije za poreznog obveznika za to porezno razdoblje.

Obvezniku poreza na dohodak u Federaciji može se umanjiti porez na dohodak za iznos poreza koji je platio u stranoj državi ili na drugom teritoriju Bosne i Hercegovine isključivo na osnovi pravovaljane dokumentacije ovjerene od mjerodavnih tijela strane države ili drugog teritorija Bosne i Hercegovine.

Analogno navedenim odredbama Zakona o porezu na dohodak ukoliko je porez plaćen u inostranstvu porezni obveznici građani dužni su da uz poreznu prijavu, nadležnoj poreznoj ispostavi dostave dokaz o plaćenom porezu u inostranstvu, a u cilju izbjegavanja dvostrukog oporezivanja. Lista sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja može se pronaći na web stranici Ministarstva finansija i trezora BiH.

Šta podrazumijeva oporezivanje „poklona u novcu“.? Da li je riječ o doznakama iz inostranstva? Da li je određen iznos od kojeg će se oporezivati „pokloni u novcu“?

– Oporezivanje poklona u novcu podrazumijeva priliv novca po osnovu poklona što je propisano Zakonom o porezu na nasljeđe i poklon u određenim kantonima i po osnovu Zakona o porezu na dohodak.

Poklon u novcu ne podrazumijeva samo doznake iz inostranstva, ali pozivom su obuhvaćene poduzete aktivnosti po doznakama iz inostranstva.

S obzirom na veliko interesovanje građana i veliki broj upita koji je dostavljen Poreznoj upravi, Porezna uprava Federacije BiH očekuje da će nakon upućivanja ovog poziva građani u najvećem broju sami dobrovoljno prijaviti i platiti porez na dohodak.

Freelenceri zahtijevaju da se poziv poreske uprave povuče

Iako su od ove godine freelanceri u BiH prema Zakonu o porezu na dohodak dužni platiti ovaj porez, oni poručuju da poziv na retroaktivno plaćanje poreza mora biti povučen. Pismo koje je je stiglo na našu e-mail adresu objavljujemo u cjelosti.

“Poštovani, Šaljem vam ovaj dopis sa ciljem da skrenemo pažnju na problem naplate poreza osobama koje primaju novac iz inozemstva. To je ogroman problem koji trenutno nije privukao mnogo pažnje u našoj državi. Uzrok tome je nepoznavanje čitavog problema.

Dozvolite da objasnim problem, a i pogubnost istog. Naime, porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine objavila je poziv svim poreznim obveznicima koji primaju uplate iz inozemstva da dođu, prijave i uplate svoj porez na dohodak.

Ovaj poziv je stidno popraćen u medijima. Naime, radi se o pozivu koji obuhvata aproksimativno oko 50 000 ljudi, osobe koje su slale novac iz inostranstva preko deviznih računa bilo kome i bilo kad, osobe koje primaju dar, osobe koje rade sezonske radove u nekim od evropskih država, osobe koje su radile po zemljama istoka a primale uplate u nasim bankama, osobe koje rade kao freelanceri, osobe koje se bave prodajom i preprodajom artikala preko interneta i mnogi drugi. Naime, poziv koji izgleda tako naivno, je zapravo jedan od najpodmuklijih i najpogubnijih poteza onih vladajućih struktura koje su donijele isti.

Trebamo zajedničkim snagama upoznati medije a i sve ostale zainteresovane o čemu se radi i zbog čega bi trebalo da oni mediji koji žele dobro sebi i svojoj državi obavijeste javnost o istom, stave fokus na ovaj problem i pristupe zajedničkom rješavanju istog. Stoga, uputimo se u analizu.

Prva stavka koju želimo istaknuti je da POREZ NA DOHODAK nije upitan. Ljudi koji su htjeli da izbjegnu ovakvu vrstu poreza na dohodak ne drže svoj novac u našim bankama, niti planiraju. Svako ko je rezident BiH treba da plati porez na dohodak. Svaka racionalna osoba će ovo potvrditi i složiti se sa istim. U ovom slučaju, problem je na koji način se pristupa toj naplati, problem je nedostatak volje da se uredi ova oblast (a naravno nije problem da se naplati porez). Računica govori da će svaka osoba koja radi kao freelancer, zapravo platiti 2.5 – 3 puta vise poreza na dohodak nego druge osobe koje su zaposlene, upravo iz razloga što vlast želi da oporezuje BRUTO platu freelancera (odnosno ne želi da prizna odbitke).

PUFBiH -Web stranica Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine – pufbih.ba

Izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak od aprila ove godine uveo se tzv. obrazac ams1035, koji obavezuje sva fizička lica koja prime bilo kakav prihod iz inostranstva da se na isti obračuna 10% poreza na dohodak. Uz to se u istoj toj formi dodaje porez na osnovno zdravstveno osiguranje od dohotka od 4% ( koje je u zakonu o doprinosima tretirano kao pod plaćanje ako je u pitanju ugovor o djelu što sa većinom nije slučaj). Međutim, vi niste zdravstveno osigurani ako to platite. Porezna uprava hoće da primjenjuje ovaj obrazac iz aprila 2018 retroaktivno za period 2015-2017, kad je postojao samo aug1031 obrazac na koji mnogima nisu dali da izvrše svoju godišnju prijavu poreza jer “nije definisao ovakve djelatnosti”.

Naime, ako freelancer zarađuje 1000 KM mjesečno, morat će platiti 4% osnovicu za zdravstveno (40KM), te 10% na poreznu osnovicu od 960KM (96KM). Dakle ukupno 96 + 40KM bez da je zdravstveno osiguran. Osim tog poreza na dohodak, freelancer mora sam da se zbrine za račune koje plaća da bi održao biznis kojim se bavi, mora sam da riješi svoje penziono i zdravstveno osiguranje (ili bilo kakvu vrstu uštede novca za stare dane) koje nema od države. Smiješna stavka u pozivu koja kaže: “Ukupne naknade po stopi od 10% bez prava na priznavanje ličnog odbitka” je ista ona stavka koja će skupinu najboljih, edukovanih i stručnih individua otjerat iz ove države. Istih onih individua koje trebaju da otvaraju biznise danas, sutra, koji će donijeti nova radna mjesta mojoj i vašoj djeci.

Dok je recimo sa rezidentom koji radi u nekoj od kompanija u Federaciji potpuno druga stvar. Dohodak te osobe će se racunati na NETO a ne na BRUTO platu. Tako u slučaju od 1000 KM bruto plate, toj istoj osobi će se penziono, zdravstveno i ostale takse izbiti iz BRUTO plate. Oduzet će se neoporeziva osnovica te će se onda ostatak oporezovati sa 10% (a naravno većina nema nikakve troškove ukoliko rade za kompanije i nemaju nikakvu vrstu obrta).

Dakle, ovdje pričamo o diskriminaciji poreskih obveznika unutar jedne države i ovo je slučaj koji bi se bez problema mogao održati na ustavnom sudu.

Njihova nemogućnost da shvate bitnost ovakvog načina rada vratit će nas unazad više nego bilo kakav rat ili bilo kakva druga retorika. Dok se susjedne zemlje i zemlje Evrope fokusiraju na poreske olakšice za ovakvu vrstu rada, naša vladajuća struktura (sa prosjekom starosti od vjerovatno 50+ godina) kojoj je domet IT tehnologija Facebook i Twitter, barata postocima na porez kao dijete loptom. I tako, dok Rumunija ima ogroman broj poreskih olakšica za individue koje unose novac u državu, dok Bugarska forsira zakon koji ce za freelancere znaciti 0% poreza, dok Svedska freelancere naziva mikro ekonomskim podsticajem, dok Njemačka ima freelancere regulisane kao totalno zasebnu strukturu rada, a kod nas se dešavaju ovakve naplate poreza koje će nažalost rezultirati novim valom seobe i to onog sloja ljudi koji mogu i hoće da naprave promjenu i potpomognu razvoju BiH prema modernoj državi.

Ukoliko medijski ne privučemo pažnju na ovaj problem, ukoliko ostanemo pasivni, porezni trening zlostavljanja se neće zaustaviti ovdje i na nama.

Vjerujte neće, nastavit će na isti ovaj način, samo sa drugom skupinom ljudi, istom uhodanom taktikom parcijalnog pristupa bez mogućnosti organizovanja u mase za bilo kakvu pobunu i promjenu. Zamislite, molim vas, šta će biti kada se odmah nakon izbora donese progresivna stopa poreza na dohodak čije su stope 20% iznad 1500 KM? Razmislite da li želite da živite u državi gdje ona sama tjera svoj narod van. Bez obzira na kakvoj ste poziciji, vaša djeca će morati živjeti od nečega.

Zar je moguće prijetiti zatvorom i retroaktivno forsirati naplatu poreza nakon ažuriranja pravilnika? Zasto skupine i skupine freelancera koje su kontaktirale lokalne poreske uprave 2015 i 2016 godine nisu dobile konkretan odgovor, nego gluho i slijepo telefonsko ćutanje bez mogućnosti da se objasni na koji način i kako treba plaćati porez? Zbog nestručnosti porezne uprave protekle tri godine, mi moramo snositi odgovorost za svaku njihovu grešku i podsmijeh preko telefona.

U saradnji sa kolegama, skupinom ljudi koja se bavi istim poslom (na ovaj ili onaj način), freelanceri zahtijevaju sljedeće:

1. Zahtijevamo da se poziv poreske uprave povuče (pogotovo da se demantira dio za retroaktivno plaćanje).

2. Budući da slijede izbori, želimo da znamo kakav je stav individualnih stranaka po ovom pitanju. Za šta se zalažete i na koji način bi svaka od stranaka rijesila ovaj problem? 50,000 ljudi vas pita ovo pitanje, onih 50,000 koji će da kazne iste ove na sljedećim izborima, to vam garantiramo.

3. Zahtijevamo da vlast pristupi ovom problemu ozbiljno i da se uredi oblast na način na koji je objašnjeno gore. Oblast koja će definisati rad ljudi koji uplate primaju iz inostranstva i koja će omogućiti da prijave svoje odbitke, te na taj način budu dio fer sistema za oporezivanje (kao i svaki drugi građanin ove države).

S poštovanjem,

Porezni obveznici”

(Avaz.ba)

 

Pročitajte prvi vijesti iz Živinica na Vašem uređaju, pretplatite se sada.

Pročitajte više
Ostavite komentar

Vaša Email adresa neće biti objavljena.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje Vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se s tim slažete, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj više