Porast vodostaja na donjim tokovima Bosne, Usore, Sane i Spreče

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo saopćila je da trenutno bilježe porast vodostaja na donjem toku rijeka Bosne, Usore, Sane i Spreče (nizvodno od akumulacije Modrac) te da su na ostalim vodotocima vodostaji u stagnaciji ili blagom opadanju.

Ističu da su vodostaji na dijelu toka rijeke Save u FBiH također u porastu, ali da su znatno niži od kota pri kojima se proglašavaju mjere redovne odbrane od poplava.

Iz agencije naglašavaju da se prema trenutnoj meteorološkoj prognozi, prestanak padavina očekuje tokom noći, što bi trebalo rezultirati smanjenjem vodostaja na većini stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH, osim na rijeci Savi.

Agencija nastavlja s redovnim praćenjem vodostaja i stanja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

– Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, kao i stanovništvu koje živi uz vodotoke na pojačan oprez – saopćeno je iz Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo.